Geschäftsführung

 

Dr. Günet Eroğlu (Co-Founder - Product and Software Developer) 

https://www.linkedin.com/in/dr-g%C3%BCnet-ero%C4%9Flu-4677179/

 

Jak Kohen Kasar

Jak Kohen Kasar (Co-Founder - Product and Business Developer, Sales and Marketing Manager)

https://www.linkedin.com/in/jak-kohen-kasar/

 

Berdan Karabacak

Berdan Karabacak (Technical Support Executive)