Auto Train Brain çözümü, Klinik seviyede etkili

Auto Train Brain yazma, okuma, dinleme becerilerinin geliştirilmesi için etkin bir yöntem

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2019 yılında yapılan klinik araştırmaya katılan 30 disleksili çocuğa TILLS testi uygulanmıştır. TILLS testi, öğrenme bozukluğunu ölçen ve Disleksi Vakfı tarafından Türkçe’ye çevrilen yeni bir testtir.

TILLS testinin 2 boyutu vardır (dil ve yöntem). Dinleme yöntemi için (1) Kelime Bilgisi Farkındalığı, (2) Fonetik Farkındalık, (6) Dinlediğini anlama, (8) Yönerge takip;

Konuşma yöntemi için, (4) Kelime tekrarlama, (3) Hikayeyi Yeniden Yazma, (13) Sosyal iletişim; Okuma yöntemi için (10) Kelime okuma, (11) Akıcı okuma, (7) Okuduğunu Anlama;

Yazma yöntemi için, (5) Kelime yazımı, (12a) Yazılı anlatımlar – Kelime puanı, (12b) Yazılı anlatım – Uyuşmazlık puanı, (12c) Yazılı Anlatım – Cümle Birleştirme Puanı;

Bellek için, (14) Rakam Aralığı ileri, (15) Rakam Aralığı Geri, (9) Gecikmeli Öyküyü Yeniden Yazma alt testleri bulunmaktadır.

Deney grubunda olan disleksili çocuklar haftada 3 kez, toplamda 60 kez Auto Train Brain eğitimi almışlardır. Kontrol grubunda yeralan disleksili çocuklar haftada 2 kez özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim almışlardır.

Deney ve kontrol grubunda yeralan disleksili çocukların deney öncesi ve deney sonrası  TILLS alt testlerinden aldıkları ortalama puanların farkları hesaplanmış ve büyükten küçüğe sıralanmıştır. Bu sıralamaya göre ilk 3’te yeralan alt test puanlarına göre deney ve kontrol grubu için yöntemler arasında önceliklendirme yapılmıştır.

Buna göre, deney grubunda yeralan disleksili çocuklar, 1. Yazma 2.Okuma 3.Dinleme yöntemlerinde en fazla ilerleme kaydetmiştir.

Sadece özel eğitim alan kontrol grubundaki disleksili çocuklar ise

1.Dinleme 2.Bellek 3. Konuşma  yöntemlerinde en fazla ilerleme kaydetmiştir.

Bu sonuçlara göre, Auto Train Brain eğitiminin, sol occipital ve sol parietal bölgeleri öncelikli olarak geliştirdiği, daha sonra temporal ve Broca alanına doğru geliştirmeye devam ettiği izlenmektedir.

Özel eğitim alan grupta ise sol temporal ve Broca alanının en fazla geliştiği, ancak sol occipital ve sol parietal bölgelere eğitimin etkisinin zayıf olduğu izlenmektedir.

Bu karşılaştırmadan yola çıkarak, Auto Train Brain eğitiminin, disleksinin ana problemi olan okuma ve yazma becerilerini sol hemisfer baskınlığını artırarak ve beynin doğal gelişim sırasını izleyerek etkin çözümlediği izlenmektedir.

Deney(AutoTrain Brain) grubu Ortalama gelişim puanı
Heceleme 0.375
Okuduğunu anlama 0.31
İşittiğini anlama 0.19
Hikayeyi yeniden anlatma 0.19
Fonetik farkındalık 0.19
Yönerge takip 0.19
Yazılı ifade 0.19
Kelime farkındalığı 0.13
Kelime tekrarı 0.13
Okuma 0.06
Sosyal etkileşim 0.06
Hikayeyi sonra anlatma 0.06
Akıcı Okuma 0.06
Rakamları ileriye doğru sayma 0.06
Cümle-yazılı ifade 0.06
Rakamları geriye doğru sayma 0
Kelime- yazılı ifade -0.06
Kontrol (Özel eğitim) grubu
Kelime farkındalığı 0.57
Rakamları geriye doğru sayma 0.42
Hikayeyi yeniden anlatma 0.36
Rakamları ileriye doğru sayma 0.35
Heceleme 0.29
Okuma 0.29
Sosyal etkileşim 0.28
İşittiğini anlama 0.21
Yönerge takip 0.14
Hikayeyi sonra anlatma 0.14
Kelime tekrarı 0.14
Fonetik farkındalık 0.07
Cümle- yazılı ifade 0
Akıcı okuma 0
Okuduğunu anlama -0.1
Kelime-yazılı iade -0.21
Yazılı ifade -0.3

Related Posts